Zostań członkiem SGP

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Geodetów Polskich:

Rozdział III statutu SGP „Członkowie, ich prawa i obowiązki”

§ 12

 1. Członkami zwyczajnymi SGP mogą być:
  1) inżynierowie i technicy z wykształceniem w zakresie geodezji i kartografii,
  2) inni specjaliści działający zawodowo w geodezji i kartografii lub posiadający znaczące zasługi dla SGP,
  3) studenci kierunków geodezyjnych.

§ 15

 1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych SGP dokonuje prezydium zarządu Oddziału
  właściwego dla miejsca: zamieszkania kandydata, wykonywania przez niego zajęć
  zarobkowych lub też prowadzenia innej działalności w dziedzinie geodezji i kartografii –
  na podstawie deklaracji podpisanej przez kandydata – po stwierdzeniu spełnienia
  warunków, o których mowa w § 12.
 2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych SGP, zainteresowanemu służy
  odwołanie do Zarządu Głównego za pośrednictwem właściwego prezydium zarządu
  Oddziału w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o tej odmowie.

Wzór deklaracji członkowskiej można pobrać:

w formacie MS Word:

Deklaracja_czlonkowska

w formacie pdf

Deklaracja_czlonkowska